ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
2. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดน่าน
4. โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๐
5. แต่งตั้งคณะ กรรมการ ฯ คัดเลือกชุมชนปลอดขยะระดับภาค
6. การพิจารณาคัดเลือกชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค พร้อมทั้งรายงานผลการคัดเลือกไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาระดับประเทศ
7. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)
8. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
10. โครงการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
11. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
12. โครงการสนับสนุนเหตุเดือดร้อนของประชาชนและงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยจากสารเคมี
13. โครงการการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน
14. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
15. ติดตามประเมินผลโครงการประเภทการผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวล ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
16. กิจกรรมและแหล่งที่ปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
17. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด/เว็บไซต์